• warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1147.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 587.
 • warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate($form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • warning: Declaration of content_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false) should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 229.
 • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/rady6186/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
pościel 3d pościele elway 160x200 180x200 200x220  

UMOWA ROBOTY BUDOWLANE WZÓR

umowa roboty budowlane wzór wzory umowy UMOWA ROBOTY BUDOWLANE WZÓR

- roboty budowlane to bardzo szeroko rozumiane pojęcie. Nie jest to bowiem

tylko sama budowa, jak wskazuje nazwa, ale także wszelkie czynności z nią związane. Są to prace montażowe, remontowe, a także te polegające na przebudowie, czy rozbiórce danej konstrukcji. Wykonywanie tych czynności jest z góry określone przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”. Ustawa ta ustala kwestie dotyczące zarówno rozpoczęcia prac budowlanych, ich wykonywania oraz zakończenia.
Roboty budowlane podlegają także innym przepisom prawnym. Są to miedzy innymi przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. Ponadto spełnione muszą zostać wszystkie niezbędne warunki techniczne oraz budowlane. Niezbędną kwestią przy rozpoczynaniu jakichkolwiek robót budowlanych jest także uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też pozwolenia na dokonanie rozbiórki danego obiektu.
W myśl Ustawy o Prawie Budowlanym pozwolenia na budowę wymagają miedzy innymi wszystkie obiekty gospodarcze, wolno stojące budynki gospodarcze, boiska szkolne, korty tenisowe, zatoki parkingowe, ogrodzenia, wszystkie obiekty małej architektury, znaki geodezyjne. Uzyskania pozwolenia nie wymagają natomiast roboty, które polegają na pracach montażowych, na przykład: remonty obiektów, docieplenia budynków, instalacja tablic reklamowych, przebudowa dróg i torów, instalacja urządzeń w danych budynkach, przebudowa wszelkich sieci- wodociągowych, gazowych, czy też telekomunikacyjnych. Rozbiórka również możliwa jest bez zezwolenia, ale tylko wtedy, gdy dane budynki nie są wpisane na listę zabytków. Ponadto niektóre rozbiórki obiektów nie wymagają pozwolenia wcale.umowa roboty budowlane wzór umowy wzory
Niezwykle ważną kwestią przy rozpoczęciu robót budowlanych jest spisanie umowy, która pozwala chronić interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony. Poza tym w przypadku wszelkich kłopotów, czy niejasności, taka umowa w znacznym stopniu ułatwia dochodzenia wszelkich praw, czy roszczeń. Jest to umowa cywilno - prawna. Przy czym istotne jest by podpisywaniu umów tego typu dokładnie określić, jaka to umowa - czy umowa o roboty budowlane, czy też umowa o dzieło. Umowa o dzieło dotyczy przede wszystkim pewnego zakresu działań. Jest to na przykład montaż urządzeń. Umowa o roboty budowlane to umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do terminowego oddania określonego obiektu, który musi być wykonany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zasadami technicznymi. Inwestor danej budowy zatwierdza natomiast, że właściwie przygotuje projekt oraz teren budowy. Zobowiązany jest do odebrania inwestycji w określonym czasie i zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia wykonawcy. Ważną kwestią, w przypadku umowy o dzieło jest fakt, że wykonawca danej roboty budowlanej nie może domagać się wyższego wynagrodzenia, o ile wynagrodzenie określone jest jako ryczałtowe. Cena płacona jest więc wykonawcy za określone roboty, nie wyszczególnia się tutaj każdorazowych elementów tej ceny. Przedmiotem umowy miedzy inwestorem a wykonawcą jest dany obiekt budowlany, czyli budynek wraz z wszystkimi instalacjami technicznymi oraz wszelkie obiekty mniejszej architektury.
Wyróżniamy kilka rodzajów umów o roboty budowlane:
- umowa o wykonawstwo częściowe - jest to albo umowa o roboty budowlane, albo umowa o dzieło, zawierana między wykonawcą a inwestorem. Przy czym inwestor jest tutaj także głównym wykonawcą.
- umowa o podwykonawstwo - podobnie jak umowa o wykonawstwo częściowe, jest to umowa o roboty budowlane, albo umowa o dzieło. Podpisywana przez podwykonawcę i wykonawcę głównego. Dotyczy części prac nad danym obiektem. Najczęściej podwykonawcą jest w tym przypadku przedsiębiorstwo specjalizujące się w danej dziedzinie. Za całość wykonania odpowiedzialność bierze jednak główny wykonawca i to on odpowiada przed inwestorem.
- umowa o generalne wykonanie inwestycji budowlanej – zawierana pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia wykonawcy niezbędnych projektów, natomiast wykonawca odpowiada za całościową realizację robót budowlanych.
- umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej - realizatorem jest w tym przypadku generalny wykonawca i on też przejmuje część obowiązków inwestora. Zajmuje się więc dokumentami projektowymi, realizuje prace wykończeniowe oraz budowlane. Obowiązki, które przejmuje realizator, a które wcześniej należały do inwestora to między innymi możliwość dysponowania środkami, przeznaczonymi na daną inwestycję.
Przy wykonywaniu samych robót budowlanych niezmiernie ważną sprawą jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem warunków w jakich prowadzone są prace. Dokonuje tego kierownik budowy, ale tylko wtedy, gdy roboty w założeniu mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i będzie przy nich pracowało więcej niż 20 osób. Uwzględnia się tutaj także charakter prac - czy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi je wykonujących.
UMOWA ROBOTY BUDOWLANE WZÓR
Zawarta w dniu ......................... pomiędzy
1. .................................................. zamieszkały w ...................................................................... przy ul. ........................................., legitymujący się dowodem osobistym nr ............................. zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym" a
2. firmą ............................... z siedzibą w ................................ przy ul ......................................, reprezentowaną przez ......................................... właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym nr ...................., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą", o następującej treści:
§ 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu robót budowlanych ........................................................................., według projektu dołączonego do niniejszej umowy.
§ 2. Zamawiający przekazuje wykonawcy zgodę spółdzielni mieszkaniowej na niniejszą modernizację. 
§ 3. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na ........................., a termin zakończenia na ....................
§ 4. Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac: 
a) Zamawiający przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu .................. jako w terminie rozpoczęcia robót. Mieszkanie zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy.
b) Wykonawca nabędzie materiały budowlane, potrzebne do przeprowadzenia prac.
c) Wykonawca, po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce przebudowy.
d) Zamawiający odbierze wykonane roboty i strony sporządzą protokół.
§ 5. Materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, Zamawiający ma prawo sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy. 
§ 6.
1. Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych .................................. (słownie: ........................ ........................... złotych), płatne w 3 ratach, tj. pierwszej w dniu rozpoczęcia prac tytułem materiałów potrzebnych do modernizacji – złotych .................................., drugiej w terminie zakończenia prac przez Wykonawcę – złotych .............................................. i trzeciej w wysokości złotych ........................................................ po przyjęciu prac przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek uproszczony za całość wykonanych prac.
§ 7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych, w wysokości ..............................................
§ 8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
§ 9. Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron.
Zamawiający .............................. Wykonawca ..............................

umowa roboty budowlane wzór Tagi do tej samej strony:

umowa roboty budowlane wzór

 

Odpowiedzi

umowa roboty budowlane wzór

umowa z wykonawca wzór - gotowa do wydruku - http://www.zsp2.pl/zal7.doc 

umowa roboty budowlane wzór

Umowa. na roboty budowlane Nr …./…../2012. Zawarta w dniu ……………. . 2012r. gotowa do wydruku - http://przetargi.propublico.pl/PobieraczDokumentow.aspx?action=doc&id=46...

umowa roboty budowlane wzór

fajnie ze te wzory sa w plikach doc dzieki temu moge je sobe zmienic dzieki

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) - http://bip.um.szczecin.pl/icorumfiles/0CC728DB_5.pdf 

Dodaj nową odpowiedź

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania